Leave us a message


Sorry we are not available at the moment. Send us a message and we ll get back to you soon

Leave us a message

FILLEAUPLURIEL.FR WEBSITEGEGEVENS PRIVACYBELEID
Gemaakt op 25-05-2018

Bijgewerkt op 25-05-2018

PREAMBULE

MSC FILLE AU PLURIEL zet zich in om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (RGPD) en de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 1978.

De verzameling van persoonsgegevens van haar prospects en klanten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie, en geeft aan voor welke doeleinden de verzameling van deze gegevens wordt nagestreefd, ongeacht of het verstrekken van deze gegevens optioneel of verplicht is. om verzoeken te beheren en wie ze kan zien.

SECTIE 1      DEFINITIES

De bewerker: De natuurlijke of rechtspersoon die de online openbare communicatiediensten publiceert, namelijk Martine SICARD.

MSC FILLE AU PLURIEL, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 538 617 200 00026, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 5 rue de Dublin 34200 Sète, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger Martine SICARD gevestigd te aldus het hoofdkwartier.


De website: Alle site(s), internetpagina's en online dienst(en) aangeboden door de Uitgever, die de site(s) beheert die toegankelijk zijn via (de ') volgende URL('s):

-       De B2B-commerciële site:www.filleaupluriel.frwww.filleaupluriel.bewww.filleaupluriel.dewww.filleaupluriel.nlwww.filleaupluriel.co.ukwww.filleaupluriel.eswww.filleaupluriel.comwww.filleaupluriel.itwww.filleaupluriel.ch-

 

-       De blog: blog.filleaupluriel.fr

 

De gebruiker: De persoon die de Site en de diensten gebruikt.

SECTIE 2       AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS 

Als onderdeel van het gebruik van de Sites, om een online trainingsservice aan te bieden, de Uitgever verzamelt waarschijnlijk de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers: online verkoop, klanten- en prospectbeheer, bezoekersanalyse, beheer van pakketvervoer.

-      Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mail, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, enz.)

-      Gegevens met betrekking tot het persoonlijke leven (levensstijl, gezinssituatie, exclusief gevoelige of gevaarlijke gegevens)

-      Gegevens met betrekking tot het beroepsleven (cv, opleiding, beroepsopleiding, onderscheidingen, enz.)

-      Economische en financiële informatie (inkomen, financiële situatie, fiscale situatie, enz.)

-      Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken...)

-      Locatiegegevens (bewegingen, GPS-gegevens, GSM, enz.)

De Uitgever verplicht zich een schriftelijk register bij te houden van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd als hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

SECTIE 3      INFORMATIE EN RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De Uitgever informeert u hierbij duidelijk over de verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert als onderdeel van haar activiteit, hoe de gegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd.

Elke Gebruiker heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de Uitgever, te vragen:

-      Toegang tot de verstrekte persoonsgegevens;

-      De rectificatie of verwijdering hiervan;

-      Een beperking van de verwerking met betrekking tot zijn persoon;

-      Zich verzetten tegen de verwerking;

-      Gegevensoverdraagbaarheid;

-      Om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

ARTIKEL 4      ONDERAANNEMING

De Uitgever verbindt zich ertoe dat elke onderaannemer voldoende contractuele garanties biedt met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

De Uitgever kan een of meer onderaannemer(s) inschakelen om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren die onderworpen zijn aan de voorwaarden van dit Beleid. Een onderaannemer zal niet gemachtigd zijn zelf een beroep te doen op een onderaannemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

AFDELING 5       COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 

Communicatie aan de overheid op basis van wettelijke verplichtingen

Op basis van wettelijke verplichtingen kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

In het algemeen verbinden we ons ertoe alle wettelijke regels na te leven die de verspreiding van informatie of gegevens kunnen voorkomen, beperken of reguleren en in het bijzonder om te voldoen aan wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatietechnologie, bestanden en vrijheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Openbaarmaking aan derden op basis van accountinstellingen

Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en kunnen niet aan derden worden meegedeeld, behalve in het geval van uitdrukkelijke toestemming verkregen via uw accountinstellingen.

Communicatie aan derden voor commerciële werving voor gelijkwaardige producten en diensten

Als u een aankoop heeft gedaan op onze Site, kunnen wij u, samen met onze partners en incidenteel, op de hoogte houden van onze nieuwe producten, nieuws en speciale aanbiedingen, per e-mail, per post en telefonisch over soortgelijke producten of diensten. de producten of diensten die het onderwerp waren van uw bestelling.

Communicatie aan derden met beperkingen gekoppeld aan ontvangers

De persoonsgegevens die u ons meedeelt bij het plaatsen van uw bestelling, worden doorgegeven aan onze leveranciers en dochterondernemingen voor de verwerking ervan. Deze informatie wordt door onze leveranciers en dochterondernemingen als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Toewijding aan de toepasselijkheid van het privacybeleid

In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan een derde worden meegedeeld, zal de Uitgever ervoor zorgen dat deze laatste vertrouwelijkheidsvoorwaarden moet toepassen die identiek zijn aan die van de Site.

AFDELING 6  VOORINFORMATIE VOOR DE COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN IN GEVAL VAN FUSIE / ABSORPTIE

Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot opt-out voor en na de fusie / overname

In het geval dat wij deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van vermogensoverdracht, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. en om u te informeren voordat deze worden overgedragen of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

AFDELING 7      GEGEVENSAGGREGATIE

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens 

We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken (informatie met betrekking tot al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën van Gebruikers die we zodanig combineren dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of genoemd) en informatie die niet-persoonlijke informatie is voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en advertentiedoeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de Gebruiker

Als u uw account koppelt aan een account van een andere dienst om cross-mailings te doen, kan die dienst ons uw profielinformatie, verbindingsinformatie en alle andere informatie waarvan u de openbaarmaking hebt geautoriseerd, aan ons doorgeven. We kunnen informatie verzamelen over al onze andere Gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn over de Gebruiker.

AFDELING 8      VERZAMELING VAN IDENTITEITSGEGEVENS

Registratie en voorafgaande identificatie voor het verlenen van de dienst

Het gebruik van de Site vereist registratie en voorafgaande identificatie. Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, postadres, e-mail, bedrijf, SIRET-nummer, APE, website) worden gebruikt om onze wettelijke verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de levering van producten en/of diensten zoals voorzien in de bestelling.

U zult geen valse persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken of een account voor een andere persoon maken zonder hun toestemming. Uw contactgegevens moeten altijd correct en up-to-date zijn.

AFDELING 9      VERZAMELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Gebruik van de gebruikers-ID voor aansluitvoorstel en commerciële aanbiedingen

We gebruiken uw elektronische identificatiemiddelen om te zoeken naar relaties die aanwezig zijn per verbinding, per e-mailadres of per dienst. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om anderen in staat te stellen uw account te vinden, ook via services van derden en klanttoepassingen. U kunt uw adresboek uploaden zodat wij u kunnen helpen bij het vinden van kennissen op ons netwerk of om ervoor te zorgen dat andere Gebruikers van ons netwerk u kunnen vinden. We kunnen u en andere netwerkgebruikers suggesties doen op basis van contacten die uit uw adresboek zijn geïmporteerd. We werken waarschijnlijk samen met bedrijven die stimuleringsaanbiedingen aanbieden. Om dit soort promotie en incentives te ondersteunen, kunnen we uw e-mail-ID delen.

AFDELING 10   GEOLOCATIE

Geolocatie ten behoeve van het leveren van de dienst

We verzamelen en verwerken uw geolocatiegegevens om u onze diensten te kunnen leveren. Het is mogelijk dat we gebruik moeten maken van persoonsgegevens om uw geografische positie in realtime te bepalen. In overeenstemming met uw recht van verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u op elk moment de mogelijkheid om de functies met betrekking tot geolocatie te deactiveren.

Geolocatie voor oversteekdoeleinden

We verzamelen en verwerken uw geolocatiegegevens om onze diensten in staat te stellen kruispunten in tijd en ruimte met andere Servicegebruikers te identificeren om u het profiel van Cross Users te presenteren. In overeenstemming met uw recht van verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u op elk moment de mogelijkheid om de functies met betrekking tot geolocatie te deactiveren. U erkent dan dat de dienst u niet langer het profiel van andere Gebruikers kan tonen.

Geolocatie met levering van partners voor referentie en aggregatie (met opt-in)

We kunnen uw geolocatiegegevens verzamelen en verwerken met onze partners. We streven ernaar de gebruikte gegevens te anonimiseren. In overeenstemming met uw recht van verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u op elk moment de mogelijkheid om de functies met betrekking tot geolocatie te deactiveren.

AFDELING 11   TERMINAL GEGEVENSVERZAMELING

Verzamelen van profileringsgegevens en technische gegevens ten behoeve van het leveren van de dienst
Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld door de Site. Deze informatie omvat uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal, enz. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van diensten.

Verzameling van technische gegevens voor reclame, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en geregistreerd door de Site, voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) die aan technische gegevens kunnen worden toegevoegd. De verzamelde gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden.

AFDELING 12   KOEKJES

Bewaartermijn cookies 

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de Gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden hernieuwd.

U kunt uw toestemming intrekken in uw klantaccount of door op de volgende link te klikken:https://www.filleaupluriel.fr/fr/module/lgcookieslaw/disallow?token=b7abe7687e0eabd2bb35ae42a948e75c

Cookie doel

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de gebruiker geleverde diensten te optimaliseren, van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisatie van de pagina's, evenals de uitgevoerde bewerkingen en de geraadpleegde informatie.
U wordt geïnformeerd dat de uitgever waarschijnlijk cookies op uw terminal zal plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot navigatie op de dienst (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren, deactivering resulteert in een verslechterde werking van de dienst

U erkent geïnformeerd te zijn over het feit dat de Uitgever cookies mag gebruiken en geeft toestemming om dit te doen. Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingen. U wordt er echter op gewezen dat sommige services mogelijk niet meer correct werken.

Mogelijke associatie van cookies met persoonlijke gegevens om de werking van de dienst mogelijk te maken

De Uitgever kan browse-informatie verzamelen door het gebruik van cookies.

AFDELING 13   BEWARING VAN TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid van technische gegevens

Technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

ARTIKEL 14   BEWARINGSPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie
In overeenstemming met artikel 6-5° van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan de verplichtingen bepaald in de sluiting van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account

We bewaren persoonlijke gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden beschreven in dit beleid te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en geven ze geen aanleiding tot enige vorm van uitbuiting.

Gegevensverwijdering na accountverwijdering

Middelen voor het opschonen van gegevens worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat ze effectief worden verwijderd zodra de bewaar- of archiveringsperiode die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden, is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft u ook een recht op verwijdering van uw gegevens dat u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de 'Editor.

Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit

Als u zich om veiligheidsredenen niet heeft geauthenticeerd op de Site of geen actief gedrag heeft vertoond (klik op een link) gedurende een periode van drie jaar, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk verbinding te maken, anders wordt uw gegevens worden verwijderd uit onze databases.

AFDELING 15   ACCOUNT VERWIJDEREN

On-demand accountverwijdering

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Account op elk moment te verwijderen, door een eenvoudig verzoek aan de Editor OF indien nodig via het Accountverwijderingsmenu in de Accountparameters.

Verwijdering van het account in geval van schending van het privacybeleid

In het geval van schending van een of meer bepalingen hierin of van enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing en naar eigen goeddunken uw gebruiks- en toegangsdiensten, uw account en alle Sites.

AFDELING 16    INDICATIES IN HET GEVAL VAN EEN BEVEILIGINGSSTORING DIE DOOR DE REDACTIE WORDT VASTGESTELD

Gebruikersinformatie in het geval van een inbreuk op de beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met behulp van fysieke en logistieke beveiligingsmiddelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de risico's van onopzettelijke, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens.

In het geval dat we ons bewust worden van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of van ongeoorloofde toegang die leidt tot het realiseren van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden we ons ertoe om:

  • U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident als dit voldoet aan een wettelijke vereiste ;
  • Onderzoek de oorzaken van het incident ;
  • Binnen redelijke grenzen de nodige maatregelen nemen om de negatieve effecten en schade die uit het voornoemde incident kunnen voortvloeien, te verminderen

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt gedefinieerde verbintenissen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging worden gelijkgesteld met een erkenning van schuld of aansprakelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

AFDELING 17    OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND 

Overdracht van gegevens naar landen met een gelijkwaardig beschermingsniveau

De Uitgever verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de doorgifte van gegevens naar het buitenland na te leven en in het bijzonder volgens de volgende voorwaarden:

  • De Uitgever geeft de persoonsgegevens van zijn Gebruikers door aan landen die erkend worden als landen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.
  • De Uitgever draagt de persoonsgegevens van zijn Gebruikers over buiten landen die door de CNIL worden erkend als landen met een voldoende beschermingsniveau: de Uitgever heeft van de CNIL toestemming gekregen om door te gaan met deze doorgifte.

Voor een lijst van deze landen:CNIL - Gegevensbescherming over de hele wereld

AFDELING 18   WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

In geval van wijziging van het heden verbindt de Uitgever zich ertoe het vertrouwelijkheidsniveau niet substantieel te verlagen zonder de voorafgaande informatie van de betrokken personen.

AFDELING 19    GEGEVENSPORTABILITEIT

De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om op eenvoudig verzoek alle gegevens over u terug te krijgen. De Gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om deze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat, indien gewenst en technisch mogelijk rechtstreeks in handen van een andere verwerkingsverantwoordelijke.

AFDELING 20   TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Dit privacybeleid wordt beheerst door het Franse recht. Ze zijn in het Frans geschreven. In het geval dat ze in een of meer talen zijn vertaald, is alleen de Franse tekst doorslaggevend in geval van een geschil. De ongeldigheid van een clausule maakt het Privacybeleid niet ongeldig. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meer clausules hiervan door de Uitgever vormt geen verklaring van zijn kant van de andere clausules hiervan die hun effect blijven sorteren.

AFDELING 21    GESCHILLEN EN TOEKENNING VAN JURISDICTIE

ELK GESCHIL WAAROP HET PRIVACYBELEID KAN LEIDEN, IN HET BIJZONDER OVER DE GELDIGHEID, DE INTERPRETATIE EN DE UITVOERING ERVAN, DE GEVOLGEN EN DE FOLLOW-UPS ERVAN, ZAL WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTBANK IN DE LENTE VAN DE STAD MONTPELLIER.